חשיפת חדשות10: הוצאות הטיפול בדליפת צינור הנפט, עלולות להתגלגל על משלם המיסים

לפני דליפת הצינור שזיהם את שמורת עברונה, נחתם הסכם בין חברת קצא"א לבין משרד התחבורה וחברת "נתיבי ישראל. בעקבות סעיף שקצא"א הכניסה לחוזה, הוצאות הטיפול באסון האקולוגי עלולות להתגלגל לחברה הממשלתית "נתיבי ישראל" וכפועל יוצא על משלם המיסים

  • פורסם ב:
  • 09/12/2014 23:39
  • |
  • עודכן ב:
  • 09/12/2014 23:39
  • |
  • כתבים:
  • ברוך קרא

הסתת צינור הנפט שדלף וזיהם את שמורת עברונה, נעשתה לבקשת רשות שדות התעופה לשם הקמת שדה חדש באזור תמנע וסלילת כביש גישה אליו. לכן, בתחילת השנה נחתם הסכם בין חברת נתיבי ישראל לבין קצא"א. להסכם זה דאגה חברת קו צינור הנפט להכניס סעיף שנראה מקומם, לפיו כל תקלה בצינור תשולם על ידי "נתיבי ישראל".

 

הסעיף בחוזה: הוצאות שתגרמנה עקב עבודות במהלך ביצוע עבודות לשם תיקון התקלות בין אם נגרמו על ידי קצא"א או קבלן משנה מטעמה במישרין או בעקיפין ובין שנגרמו ע"י גורם אחר. למען הסר ספק החברה תכסה את כל ההוצאות שתגרמנה בגין תקלות מכל מין וסוג

 

חברת "נתיבי ישראל" היא חברה ממשלתית הפועלת תחת משרד התחבורה, לכן הוצאות שיפלו עליה יאלצו אותה להוציא כסף מתקציב המדינה, על חשבון משלם המיסים. בחברה טוענים כי קצא"א הוציאה את הסעיף מהקשרו על מנת להתנער מאחריות לאסון בשמורת עברונה.


קצא"א מאשרת את החוזה ואומרת: "עבודת הסטת הקו התבצעה ביוזמת רשות שדות התעופה וחברת נתיבי ישראל לטובת עבודות הקמת שדה התעופה החדש בתמנע. החברה התבקשה להסיט את הקו המקורי שפעל באופן סדיר ותקין במשך שנים רבות. מכיוון שמדובר בעבודה המבוצעת בעבור אחרים ללא רווח, נכללו בהסכם העבודה סעיפי ביטוח ושיפוי לעבודות כנהוג במקרים מסוג זה"תגובת נתיבי ישראל: "אין כל מחלוקת שהעבודות בוצעו על ידי חברת קצא"א והיא אחראית לפגיעה הקשה שנגרמה בעקבות דליפת הנפט. אין גם מחלוקת כי היא תישא בכל העלויות. טוב תעשה קצא"א אם תפנה את כל משאביה לטיפול בנזק הסביבתי שנגרם במקום לגלגל את האחריות ממנה ע"י הוצאת סעיף בהסכם מהקשרו"