תקנון פעילות, סטודיו

תקנון פעילות גולשים 'מטרנה' באתר 10.tv

  • פורסם ב:
  • 10/05/2018 13:40
  • |

הגדרות בתקנון זה: "החברה"; ערוץ עשר, אתר 10.tv

מטרנה; מטרנה תעשיות שותפות מוגבלת (להלן - "מטרנה")

1. כללי

1.1  בכפוף להוראות תקנון זה, יקיים אתר 10.tv (להלן - "החברה") תחרות בין הגולשים באתר שכתובתוwww.10.tv   (להלן - "האתר"), המופעל על ידי החברה, פעילות שבמסגרתה יתבקשו הגולשים המעוניינים להשתתף, לכתוב איך הם שומרים את הבייבי שלהם קרוב (להלן - "הפעילות") ולהתמודד על זכייה בפרס.

1.2 בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר הפעילות, לרבות אך מבלי לגרוע פרסומים באמצעי התקשורת, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

1.3  האמור בתקנון זה נכתב לצורכי נוחות בלשון זכר, אך הוא מכוון לגברים ונשים באופן שווה.

2. תקופת הפעילות

הפעילות תתקיים החל מיום 5.8.18 לתקופה של כ-8 שבועות (להלן - "תקופת הפעילות").

3.              ההשתתפות בפעילות

3.1  פעילות רשאים להשתתף גולשים מעל גיל 18.

3.2  ההשתתפות בפעילות אסורה על עובדי חברת 10.tv, חדשות עשר ו-ערוץ עשר, מטרנה, מקאן ובני משפחותיהם.

4.              אופן ההשתתפות בפעילות

4.1               על כל משתתף להתחבר לאתר החברה, במתחם הפעילות, בדף שכתובתו: https://www.10.tv/intuition

4.2 למלא בכרטיס ההצטרפות את כל הפרטים המלאים בצורה ברורה כולל פרטים אישיים (להלן - "הכרטיס"), ולכתוב מתי הקשיב לאינטואיציה האימהית/ אבהית שלהם.

4.3 מובהר כי משלוח הכרטיס על ידי הגולש, מהווה הסכמה מצידו לתנאי תקנון זה. כל כרטיס תקין יעלה באופן אוטומטי למערכת הפעילות ולא ניתן יהיה לערוך בו שינויים או להסירו.

4.4 האחריות לשליחה התקינה של הכרטיס באופן המאפשר צפייה מלאה ותקינה בהם, חלה אך ורק על המשתתפים, ולחברה אין ולא תהיה כל אחריות בגין מייל שלא נשלח באופן תקין ו/או קשיים כלשהם בצפייה בו. רק כרטיסים שיתקבלו באופן מלא ותקין ישתתפו בפעילות. כרטיסים שאינם תקינים מכל סיבה שהיא ו/או שלא נתקבלו במלואם ו/או שכוללים תוספות או שינויים אחרים יפסלו, ולא יזכו את שולחם בהשתתפות בפעילות. החלטת החברה לפסילת כרטיס משתתף בתוכנית, הינה סופית ולא ניתנת לערעור.

4.5 גולש יכול למלא כרטיס אחד בלבד.

4.6 המשתתף מאשר כי עם מילוי פרטיו, כאמור לעיל, הוא מסכים שפרטיו יוכנסו למאגר המידע ולמאגר דיוור ישיר של מטרנה ומסכים לכך שמטרנה תהיה רשאית לעשות בהם שימוש באופן ובזמן בלתי מוגבלים בהתאם להוראות הדין, ולקבל דברי פרסומת, הצעות להשתתפות במחקרים ו/או תכנים אחרים בדיוור ישיר לרבות באמצעות דואר ממטרנה.

4.7  ל זכויות הקניין הרוחני לרבות זכויות היוצרים בטקסט ששלח המשתתף, בתוצרי עבודתה ובכל הנלווה לכך, יהיו שייכים לחברה ומטרנה בלבד מבלי לגרוע מכך, החברה ו/או מטרנה ו/או מי מטעמן, יהיו הבעלים הבלעדי של כל הזכויות בטקסט כאמור. המשתתפים מוותרים עם הגשת מועמדותם בפעילות, באופן בלתי חוזר, על כל זכות מוסרית העשויה להיות להם בקשר עם הטקסט בהתאם לתקנון פעילות זו, והם מוותרים על כל זכות כספית ו/או אחרת הקשורה בה ו/או הזכויות הנובעות ממנה. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, החברה ומטרנה שומרות לעצמן את הזכות לערוך את טקסט ולעשות כל שימוש בה, לרבות שימוש לצרכי פרסום ושיווק.

4.8  גולש אשר מילא את הכרטיס שלו והעלה אותו לאתר, לא יוכל לשנות את תוכנו. במידה ויש בעיה בתוכן, ניתן לשלוח מייל עם פרטי הבקשה לכתובת: support@nana10.co.il.

5. בחירת הזוכה

בתום תקופת הפעילות תבחר ועדת השופטים מטעם החברה (להלן - "השופטים") את הזוכים. שני הזוכים ייבחר מבין כלל הגולשים שהשתתפו בפעילות. השופטים יבחרו את הסיפור, אשר על פי שיקול דעתם הבלעדי הינם המקוריים ו/או המרגשים ו/או הראויים ביותר. מובהר כי לא תתקבל כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל סוג, לעניין זה.

6. הודעה על קבלת הפרס

6.1 החלטת השופטים תהיה ברוב קולות והינה סופית ולא ניתנת לערעור.

6.2 נציגי החברה ו/או מי מטעמם ייצרו קשר עם הזוכה בטלפון/ מייל לפי הפרטים אותם מילא במערכת על מנת לעדכן אותו בזכייה וקבלת הפרס.

6.3 מובהר כי החברה ו/או מי מטעמה לא תהיה אחראית לאי איתורו של משתתף בכתובת הדואר האלקטרוני או בטלפון שמסר, או מכל סיבה אחרת שאינה תלויה בה. רישומי החברה יהוו ראיה חלוטה לפרטי המשתתף כפי שנמסרו על-ידו, והחברה אינה אחראית לכל טעות בפרטיו האישיים של המשתתף.

6.4  במידה שהזוכה בפעילות לא יאותר במשך שלושה ימים, או לא יביע הסכמה מפורשת לזכייה בפרס, תהא רשאית החברה ו/או מי מטעמה לבחור, בזוכה חלופי, הבא בתור שנבחר בהתאם לקריטריונים לפי סעיף 5 לעיל ואם הוא לא יאותר הבא אחריו וכך הלאה, לפי שיקול דעתם הבלעדי של השופטים בפעילות.

6.5  תוצאות הפעילות ובחירת הזוכים, כפי שיקבעו ויוכרזו על ידי חבר השופטים, הנן סופיות ובלתי ניתנות לערעור.

7.  הפרס, קבלתו ואופן מימושו

7.1 הפרס וחלוקתו הינם באחריות החברה וחברת התיירות שמנפיקה את שובר החופשה כמפורט להלן.

7.2 לשני הזוכים בפרסים הראשוניים בפעילות יוענקו שוברים לחופשה זוגית בישראל למגוון בתי מלון שונים בפריסה ארצית של מיטב הרשתות, ללילה אחד או ל-2 לילות בבתי מלון או צימרים, בהתאם לאמור על גבי שובר החופשה (להלן - "הפרס").

7.3 תוקף מימוש הפרס יהיה בהתאם לתוקף המצוין על שובר החופשה. לאחר מועד זה לא ניתן יהיה לממש את הפרס ולא יינתן פיצוי בגינו.

7.4  היה ונבצר מן אחד מהזוכה לממש את ההטבה מכל סיבה שהיא בתוך המועד למימוש המצוין בשובר החופשה, כאמור לעיל, לא יהיה הזוכה זכאי לכל פיצוי או תחליף בגין אי מימוש ההטבה, והחברה ו/או מטרנה ו/או מי מטעמן יהיו פטורים מכל אחריות בקשר לכך.

7.5 הפרס הניתן במסגרת תקנון זה הינו אישי ואינו ניתן להעברה, ו/או לשינוי ו/או להחלפה ו/או אופן מסירתו, ויימסר כנגד הצגת תעודה מזהה בלבד. לא ניתן להסב ו/או להעביר את הפרס לצד שלישי.

7.6 הזוכה מוותר בזאת על כל טענה ביחס לפרס (לרבות, אך לא רק, טיבו ו/או איכותו ו/או לכל נזק העלול להיגרם לו כתוצאה מהשימוש בו) והוא פוטר בזאת את החברה ומטרנה מכל אחריות בקשר לפרס.

החברה ו/או מטרנה ו/או מי מטעמן לא תישאנה באחריות לכל נזק, אובדן גניבה ו/או הפסד, או עוגמת נפש או כל נזק ממוני ו/או גופני שיארעו לזוכים ו/או מי מטעמם בעקבות קבלת הפרס ו/או מימוש הפרס ו/או בקשר להשתתפותם בפעילות, והזוכים ו/או מי מטעמם פוטרים את החברה ומטרנה ו/או מי מטעמם בכל אחריות לנזק כאמור.

7.7 החברה ו/או מטרנה ו/או מי מטעמן לא תהיינה אחראיות לכל עניין הקשור במישרין ו/או בעקיפין לפרס, לרבות אך לא רק לטיבו, לאיכותו ולהנאה ממנו. למשתתף לא תהיה כל טענה מכל סוג שהוא בקשר עם הפרס וכל הנובע ממנו כלפי החברה ו/או מטרנה ו/או מי מטעמן וטענות כאמור תופנינה אך ורק כלפי הצדדים השלישיים שמספקים את ההטבות מהם מורכבים הפרסים, בכפוף לתנאי הפעילות ולהגדרת הפרסים המפורטים במסגרת תקנון זה. בעצם השתתפותו בפעילות, איפוא, מוותר המשתתף על כל טענה כאמור.      

7.8 החברה תהא רשאית לשנות את הפרס בכל עת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

7.9 הזוכה לא יהא זכאי להמיר את הפרס בכסף או בשווה-ערך אחר.

7.10 כל מס ו/או תשלום חובה אחר, אשר יחול על פי דין בגין הזכייה בפרס, אם יחול, יחול על הזוכה.

7.11 החברה ומטרנה ו/או מי מטעמן אינן אחראיות למעשה או מחדל של צד שלישי כלשהו אשר מימוש הזכייה כרוך בפעולה שעליו לנקוט.

8. תנאים כללים

ההשתתפות בפעילות מהווה את הסכמתו של הזוכה לפרסום זכייתו בכל מדיה שתמצא החברה ומטרנה לנכון, על פי שיקול דעתן הבלעדי ובכפוף להוראות כל דין. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מתחייב הזוכה לשתף פעולה ולמלא אחר בקשות החברה ומטרנה הסבירות לצורך פרסום שכזה. החברה ומטרנה תהינה רשאיות לפרסם את שם הזוכה בפרס ואת פרטי הפרס במסגרת פרסום ושיווק מטעמן לרבות באתרי אינטרנט בבעלותן.

9. אחריות ושיפוי

9.1  החברה ו/או מטרנה לא יהיו אחראים באופן כלשהו לכל תקלה ו/או טעות שבגינה לא נקלטו פרטי המשתתף במערכת החברה. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לא תהיה החברה ו/או מטרנה אחראים לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, שיגרמו למי מהמשתתפים בפעילות עקב תקלה ו/או טעות כאמור. החברה ו/או מטרנה אינן אחראיות לכל פגיעה או נזק העשויים להגביל את יכולתו של המשתתף להשתתף בפעילות.

9.2 החברה ו/או מטרנה לא יישאו בכל אחריות לכל נזק, פיסי או נפשי, מקרי, מיוחד או תוצאתי, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו והוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו לזוכה בפעילות, לרכוש ו/או לכל צד שלישי, בשל השימוש שעשה הזוכה בפרס והזוכה מוותר על כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה ומטרנה, בקשר לכך.

9.3  כל משתתף מתחייב לשפות את החברה ו/או מטרנה ו/או את הדירקטורים שלהן ו/או נושאי המשרה בהן ו/או עובדיהן ושולחיהן, בגין ו/או בקשר עם תביעות ו/או דרישות ו/או נזקים, הפסדים חבויות עלויות או הוצאות (לרבות הוצאות הליכים משפטיים ושכר טרחה עורך דין), בהן ישאו החברה ו/או מטרנה ללא הגבלת זמן, בגין ו/או בקשר ו/או כתוצאה מתמונה ו/או כינוי ו/או סיפור והצעה שהועלו על ידי המשתתף לאתר החברה לרבות בקשר עם הפרה של זכויות קניין רוחני.

9.4המשתתפים מאשרים כי ידועה להם העובדה כי הטקסטים יועלו לאתר החברה שהוא אתר אינטרנט פתוח לציבור. החברה ו/או מטרנה ו/או מי מטעמן אינן יכולות לערוב לכך שצדדים שלישיים לא ישתמשו בטקסטים שיועלו לאתר החברה, לרבות שיתוף ברשתות חברתיות, והחברה ו/או מטרנה ו/או מי מטעמן אינן נושאות באחריות ואין להן כל חבות בגין כל נזק, אבדן, הוצאה, וכדומה, אשר ייגרמו ו/או עלולים להיגרם כתוצאה מהעלאת הטקסטים ו/או השימוש בטקסטים אשר יעשה על ידי צדדים שלישיים, לרבות בכל מקרה של הפרה כלשהיא של זכויות קניין רוחני.

9.5 בנוסף המשתתפים מאשרים את העובדה כי יתכן שהטקסטים יועתקו או יורדו על ידי הציבור הרחב למקומות אחרים באינטרנט או לכל מקום אחר. המשתתפים מכירים בכך כי לחברה ומטרנה אין כל שליטה על אתרי אינטרנט או על כל שימוש בטקסטים על די הציבור, החברה ומטרנה ו/או מי מטעמן אינן נושאות באחריות כלשהיא ולא יחויבו בגין כל חבות לנזק, אבדן, הוצאה וכיוצא בזה, אשר ייגרמו למשתתפים ו/או ילדיהם ו/או עלולים להיגרם למשתתפים ו/או לילדיהם כתוצאה מכך. 

10. שונות

10.1  איסור מוחלט על המשתתף לשלוח לחברה כל פריט ו/או חומר המפר כל דין או הסכם ו/או אשר פרסומו יהווה הפרה של כל דין או הסכם, לרבות אך לא רק חומרים אשר שימוש בהם ו/או פרסומם יהווה הפרה של זכויות יוצרים או כל זכות קניין רוחני אחרת; הפרה של דיני לשון הרע או הוצאת דיבה; הפרה של דיני העונשין בקשר עם פרסומי תועבה; הפרה של דיני הגנת הפרטיות; פגיעה ברגשות הציבור או כל חלק ממנו; או הפרת חוזה או חובת אמון או סודיות.

10.2 החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לפרסם כל חומר אשר לדעתה קיים חשש כי הוא נופל לגדר החומרים המנויים לעיל או העשוי לכלול הפרה של הוראות כל דין, וכן כל חומר אשר לדעת החברה איננו הולם את מדיניות החברה ו/או את נושא הפעילות וכן להסיר חומרים כאמור מאתר החברה אף לאחר פרסומם בו, והכל בשל האמור וכן מכל סיבה אחרת לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה וללא צורך לנמק פעולתה. חומרים שלא יפורסמו באתר החברה או יוסרו ממנו לא יקנו לשולחיהם זכות להשתתף בפעילות.

10.3 במקרה של חשש להפרת תקנון זה ו/או מסירת מידע כוזב ו/או חשש לביצוע מעשה מרמה או הפרת זכויות יוצרים של צד ג' כלשהו, תהיה רשאית החברה לפסול את המשתתף על פי שיקול דעתה הבלעדי בהודעה למשתתף. הפסילה תיכנס לתוקף מיידית. הפסילה יכול שתיעשה בכל שלב של הפעילות ואף לאחר זכייתו של משתתף.

10.4           החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות תקנון זה בכל עת ומבלי שתהא צריכה להודיע על שינויו. כל שינוי בתקנון כאמור יחייב את המשתמשים ממועד פרסומו באתר התוכנית.

10.5           כותרות הסעיפים נועדו לנוחיות בלבד ולא יעשה בהן שימוש לפרשנות האמור בתקנון זה.

10.6           על ידי השתתפותו בפעילות מקבל על עצמו המשתתף את כל התנאים, החובות וההוראות המופיעים בתקנון זה ומתחייב לפעול בהתאם לחוק, לתקנון זה והחלטת החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי והסופי.

10.7           החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את הפעילות בכל עת. המשתתפים מוותרים על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.

10.8           החברה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, להחליט על הארכת תקופת הפעילות או קיצורה. הודעה על כך תופיע באתר התוכנית, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

10.9           אין בהוראות הסכם זה כדי לפגוע בתנאי השימוש הכלליים באתר החברה כפי שהם מפורסמים באתר האינטרנט של החברה בכתובת (להלן - "תנאי השימוש הכלליים"). בכל מקרה של סתירה בין הוראות תקנון זה לבין תנאי השימוש הכלליים יגברו הוראות תקנון זה.www.10.tv

10.10        כל שאלה ועניין הקשורים לכתיבת, תוקף, פרשנות ואכיפת תקנון זה, או הקשורים לזכויות וחובות המשתתף והחברה בקשר עם המבצע, יהיו כפופים לחוקי מדינת ישראל.

10.11        סמכות השיפוט המקומית הבלעדית לכל עניין הנוגע לפרוש הוראות תקנון זה הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב יפו.

10.12        החברה וחבר השופטים ו/או מי מטעמם לא יישאו בכל אחריות עקב החלטה כלשהי שלהם ככל שזו ניתנה בתום לב ועל פי עקרונות התקנון.

10.13        האמור בתקנון זה הינו ממצה לחלוטין. כל לקונה ככל שתימצא כזו בתקנון זה, תושלם על פי הכרעת מי שייקבע ע"י החברה לעניין זה.

מובהר בזאת כי דין תקנון זה ודינה של הפעילות כדין חוזה למתן ציונים כמשמעותו בסעיף 33 לחוק החוזים (חלק כללי) התשמ"ג- 1973 ולפיכך, כל הכרעה שתתקבל בפעילות לא תהיה נושא לדיון בבית-משפט