חברות בעונה חדשה, יחצ

תקנון פעילות גולשים "חברות"

  • פורסם ב:
  • 12/06/2018 12:38
  • |

תקנון פעילות גולשים להשקת הסדרה "חברות" -  "מה שם קבוצת הווצאפ שלכם?!" 

הגדרות בתקנון זה: "החברה"; דיגיטל עשר, ישראל 10 (ערוץ 10)


1.         כללי

א.         בכפוף להוראות תקנון זה, תקיים .tv10 בע"מ ("החברה") תחרות בין הגולשים בעמוד הפייסבוק של חברות https://www.facebook.com/haverot10/, המופעל על ידי החברה, תחרות שבמסגרתה יתבקשו הגולשים המעוניינים להשתתף בתחרות לכתב בתגובה לפוסט מה שם קבוצת הווצאפ שלהם. העונה עם שם הקבוצה ה-כ-י מקורי ת/יזכה לראות עם עוד 3-6 חברות/ים את פרק הבכורה של "חברות" לפני כולם בהקרנה פרטית עם כוכבת ויוצרת הסדרה, ליטל שוורץ! המשתתף ימסור את מספר החברים אותם הוא מעוניין להזמין להקרנה –עד 6 חברים. שמות החברים יימסרו ע"י הזוכה לאחר קבלת הודעת הזכייה.
 ב.        בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר התחרות, לרבות אך מבלי לגרוע פרסומים באמצעי התקשורת, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
 

2.         תקופת התחרות

א.         התחרות תתקיים החל מיום 14.6 ב10:00 ועד ל19.6 ב-11:00 (להלן  "תקופת התחרות")

3.         ההשתתפות בתחרות

א.         בתחרות רשאים להשתתף גולשים מעל גיל 15.

ב.         ההשתתפות בתחרות אסורה על עובדי חברת  10.tv, חדשות 10 ו-ישראל 10

4.         אופן ההשתתפות בתחרות

א.         על כל משתתף להתחבר לעמוד הפייסבוק של חברות, בדף שכתובתו:
https://www.facebook.com/haverot10/

להגיב לפוסט לשאלה "מה שם קבוצת הווצאפ שלכם?" ולתייג 3-4 חברים מאותה קבוצת ווצאפ, איתם היה רוצה להגיע להקרנה.  

ב.         ניתן לשלוח יותר משם קבוצה אחד אך כל גולש יכול לזכות פעם אחת בלבד.

ה.         המשתתפים מוותרים עם הגשת מועמדותם בתחרות, באופן בלתי חוזר, על כל זכות מוסרית העשויה להיות להם בקשר עם צילום המסך/ שם הם הקבוצה אותו מסרו מוותרים על כל זכות כספית ו/או אחרת הקשורה בה ו/או הזכויות הנובעות ממנה. החברה שומרת לעצמה את הזכות לערוך את תמונת צילום המסך מהווצאפ ולעשות כל שימוש בה, לרבות שימוש לצרכי פרסום ושיווק.

5.         בחירת הזוכה
בתום תקופת הפעילות תבחר ועדת השופטים המורכבת מנציגי דיגיטל עשר (להלן : השופטים) את הזוכה.

הזוכה ייבחר מבין כלל הגולשים שהשתתפו בתחרות. השופטים יבחרו את שם הקבוצה, אשר על פי שיקול דעתם הבלעדי הינה המקורית והמצחיקה ביותר. מספר הקבוצות הזוכות יהיה בין 1-5, ע"פ החלטת השופטים.

6.         הודעה על קבלת הפרס

א.         החלטת השופטים תהיה ברוב קולות והינה סופית ולא ניתנת לערעור.

ב.         נציגי דיגיטל עשר ישלחו הודעה לזוכה בהודעה בפייסבוק ויבקשו ממנו להשאיר לו פרטי קשר (שם וטלפון). לאחר מכן יצרו עם הזוכה שיחה טלפונית ויזמינו אותו להגיע עם עוד 3-4 חברים, מספר החברים נתון לשיקול דעת של ערוץ עשר.

ג.          מובהר כי דיגיטל עשר, לא תהיה אחראית לאי איתורו של משתתף בכתובת הדואר האלקטרוני או טלפון שמסר, או מכל סיבה אחרת שאינה תלויה בה. רישומי דיגיטל עשר יהוו ראיה חלוטה לפרטי המשתתפת כפי שנמסרו על-ידה, והחברה אינה אחראית לכל טעות בפרטיו האישיים של המשתתף.

ד.         במידה שהזוכה בתחרות לא יאותר במשך שבועיים,  או לא יביע הסכמה מפורשת לזכייה בפרס, תהא רשאית החברה לבחור, בזוכה חלופי, הבא בתור שנבחר בהתאם לקריטריונים לפי סעיף  5  ואם הוא  לא יאותר הבא אחריו וכך הלאה , לפי שיקול הדעת הבלעדי של השופטים בתחרות.

ה.         תוצאות התחרות ובחירת הזוכה , כפי שיקבעו ויוכרזו על ידי חבר השופטים, הנן סופיות ובלתי ניתנות לערעור.

7.         הפרס, קבלתו ואופן מימושו

א.         הפרס וחלוקתו הינם באחריות דיגיטל עשר

ב.         הזוכה/זוג זוכים יזכו בהקרנה פרטית עם עוד 3-4 חברים בהשתתפותה של ליטל שוורץ.  

ג.          מועד ההקרנה ייקבע ע"י דיגיטל עשר בלבד ולא ניתן יהיה לשינוי.

ד.         הפרס הניתן במסגרת תקנון זה הינו אישי ואינו ניתן להעברה, ויימסר כנגד הצגת תעודה מזהה.

ה.         הזוכה מוותר בזאת על כל טענה ביחס לפרס (לרבות, אך לא רק, טיבו ו/או איכותו ו/או לכל נזק העלול להיגרם לו כתוצאה מהשימוש בו) והוא פוטר בזאת את החברה וספק הפרס מכל אחריות בקשר לפרס.

ו.          החברה תהא רשאית לשנות את הפרס בכל עת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

8.         תנאים כללים

א. ההשתתפות בתחרות מהווה את הסכמתו של הזוכה לפרסום זכייתה בכל מדיה שתמצא החברה לנכון, על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף להוראות כל דין.

ב. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מתחייב הזוכה לשתף פעולה ולמלא אחר בקשות החברה הסבירות לצורך פרסום שכזה

ג.  החברה תהיה רשאית לפרסם את שם הזוכה בפרס ואת פרטי הפרס במסגרת פרסום ושיווק מטעמה.

9.         אחריות ושיפוי

א.         החברה אינה אחראית לכל פגיעה או נזק העשויים להגביל את יכולתו של המשתתף להשתתף בתחרות.

ב.         החברה לא יישאו בכל אחריות לכל נזק, פיסי או נפשי, מקרי, מיוחד או תוצאתי, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו והוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו לזוכה בתחרות, לרכושה ו/או לכל צד שלישי, בשל השימוש שעשתה הזוכה בפרס והזוכה מוותרת על כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה וספק הפרס, בקשר לכך.

10.       שונות

א.         חל איסור מוחלט על המשתתף לשלוח לחברה כל פריט ו/או חומר המפר כל דין או הסכם ו/או אשר פרסומו יהווה הפרה של כל דין או הסכם, לרבות אך לא רק חומרים אשר שימוש בהם ו/או פרסומם יהווה הפרה של זכויות יוצרים או כל זכות קניין רוחני אחרת; הפרה של דיני לשון הרע או הוצאת דיבה; הפרה של דיני העונשין בקשר עם פרסומי תועבה; הפרה של דיני הגנת הפרטיות; פגיעה ברגשות הציבור או כל חלק ממנו; לרבות תמונות עירום, או הפרת חוזה או חובת אמון או סודיות.

ב.         החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לפרסם כל חומר אשר לדעתה קיים חשש כי הוא נופל לגדר החומרים המנויים לעיל או העשוי לכלול הפרה של הוראות כל דין, וכן כל חומר אשר לדעת החברה איננו הולם את מדיניות החברה ו/או את נושא התחרות וכן להסיר חומרים כאמור מדיגיטל עשר אף לאחר פרסומם בו, והכל בשל האמור וכן מכל סיבה אחרת לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה וללא צורך לנמק פעולתה. חומרים שלא יפורסמו בעמוד הפייסבוק של חברות או יוסרו ממנו לא יקנו לשולחיהם זכות להשתתף בתחרות.

           

  1. במקרה של חשש להפרת תקנון זה ו/או מסירת מידע כוזב ו/או חשש לביצוע מעשה מרמה או הפרת זכויות יוצרים של צד ג' כלשהו, תהיה רשאית החברה לפסול את המשתתפת  על פי שיקול דעתה הבלעדי בהודעה למשתתפת. הפסילה תיכנס לתוקף מיידית. הפסילה יכול שתיעשה בכל שלב של התחרות ואף לאחר זכייתה של משתתפת.

ד.         החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות תקנון זה בכל עת ומבלי שתהא צריכה להודיע על שינויו. כל שינוי בתקנון כאמור יחייב את המשתמשים ממועד פרסומו באתר התוכנית.

ה.         כותרות הסעיפים נועדו לנוחיות בלבד ולא יעשה בהן שימוש לפרשנות האמור בתקנון זה.

ו.          על ידי השתתפותו בתחרות מקבל על עצמו המשתתף את כל התנאים, החובות וההוראות המופיעים בתקנון זה ומתחייב לפעול בהתאם לחוק, לתקנון זה והחלטת החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי והסופי.

ז.          החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את התחרות בכל עת. המשתתפות מוותרות על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.

ח.         החברה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, להחליט על הארכת תקופת התחרות או קיצורה. הודעה על כך תופיע באתר התוכנית, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

         

ט.         אין בהוראות הסכם זה כדי לפגוע בתנאי השימוש הכלליים בנענע 10 כפי שהם מפורסמים באתר האינטרנט של החברה בכתובת www.nana10.co.il תנאי השימוש הכלליים"). בכל מקרה של סתירה בין הוראות תקנון זה לבין תנאי השימוש הכלליים יגברו הוראות תקנון זה.

י..         כל שאלה ועניין הקשורים לכתיבת, תוקף, פרשנות ואכיפת תקנון זה, או הקשורים לזכויות וחובות המשתתפת והחברה בקשר עם המבצע, יהיו כפופים לחוקי מדינת ישראל.

יא.        סמכות השיפוט המקומית הבלעדית לכל עניין הנוגע לפרוש הוראות תקנון זה הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב יפו.

יב.        החברה וחבר השופטים ו/או מי מטעמם לא יישאו בכל אחריות עקב החלטה כלשהי שלהם ככל שזו ניתנה בתום לב ועל פי עקרונות התקנון.

יג.         האמור בתקנון זה הינו ממצה לחלוטין.  כל לקונה ככל שתימצא כזו בתקנון זה, תושלם על פי הכרעת מי שייקבע ע"י החברה לעניין זה.

יד.        מובהר בזאת כי דין תקנון זה ודינה של התחרות כדין חוזה למתן ציונים כמשמעותו בסעיף 33 לחוק החוזים (חלק כללי) התשמ"ג- 1973 ולפיכך, כל הכרעה שתתקבל בתחרות לא תהיה נושא לדיון בבית-משפט.